برگزاری مسابقه رمضانیه برای برادران و خواهران بصورت مجزا (بصورت روزانه از طریق اتوماسیون اداری) - برگزاری مسابقه رمضانیه برای برادران و خواهران بصورت مجزا (بصورت روزانه از طریق اتوماسیون اداری) | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي