برگزاری بیست وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم - برگزاری بیست وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

برگزاری مرحله استانی بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم: برادران - تاریخ  95/4/27 ساعت 9 صبح – مکان نمازخانه سازمان.

خواهران – تاریخ 95/4/28 ساعت 9 صبح – مکان نمازخانه سازمان