سال 92 | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
برنامه ریزی جهت اجرای گردهمایی فرهنگ و مدیریت جهادی
در این ارتباط اولین جلسه برنامه ریزی در تاریخ 92/4/18 و دومین جلسه در تاریخ 92/4/26در محل سالن جلسات سازمان با حضور اعضاء برگزار گردیدو درخصوص نحوه برگزاری این همایش تصمیم گیری انجام گردید .