فرازهایی از دیدگاه ها و سخنان مقام معظم رهبري درباره: - فرازهایی از دیدگاه ها و سخنان مقام معظم رهبري درباره: | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

الف )استكبار
استكبار، يعنى گردن كلفتى و قلدرى و آدمكشى و شرم نكردن و ابا نكردن و تجاوزِ توأم با وقاحت و سر را بالا گرفتن و سينه را سپر كردن. امروز كه شما به كل نظام غربى نگاه مى‏ كنيد، از اين خصوصيت استكبار و سلطه، نشانه‏ هايى را مى‏ بينيد. البته، در دنيا هيچ دولتى پُرروتر و وقيحتر از رژيم امريكا، سلطه و استكبار را آشكار نمى‏ كند؛ اما اين خصوصيت، مخصوص امريكا هم نيست. در كل نظامهاى غربى و كسانى كه تابع آنها هستند - مثل دولتهاى ارتجاعى و وابسته و نظامهايى كه براى خودشان قدرتى هستند - خصوصيات سلطه خودش را نشان مى‏ دهد؛ اگر چه دنيا آنها را به‏ عنوان ابرقدرت نپذيرد. امريكا و استكبار جهانى همچنان در فكر اين هستند كه سلطه‏ى خودشان را به هر شكلى كه بتوانند، به اين ملت برگردانند. اين طبيعت نظامهاى قلدر است كه با هر ملت استقلال‏ طلب به ستيز برخيزند. تسخير لانه‏ ى توطئه و جاسوسى ... جهادى ابتدايى بود عليه استكبار ... و بطلان تلقينات دهها ساله‏ى آنان براى مرعوب كردن ملتها. ما در دنيا اعلام كرده‏ ايم كه انقلاب اسلامى، با نظام سلطه مخالف است. نظام سلطه، يعنى اين‏كه دولتها و قدرتهايى زور بگويند و ملتها و گروهها و كشورها و دولتهايى، آن زور را قبول كنند. طرفين، طرفين نظام سلطه‏ اند و ما نظام سلطه را رد كرديم و رد مى‏ كنيم و با آن به مبارزه بر مى‏ خيزيم. ما در نظام سلطه، طرفين را مقصر مى‏ دانيم؛ هم سلطه‏ گر و هم سلطه‏ پذير را. استكبار، به معناى همين نظام سلطه است.
ب) آمريكا
امريكا و استكبار جهانى همچنان در فكر اين هستند كه سلطه‏ى خودشان را به هر شكلى كه بتوانند، به اين ملت برگردانند.
دولت امريكا امروز در چشم ملت ايران، منفورترين دولتها بعد از دولت غاصب صهيونيستى است.
قدرت استكبارى و جهنمى امريكا ماندنى نيست و از بين خواهد رفت.
مرعوب شدن از توانائيها و اقتدارات امريكا يك چيز بسيار غلط است.
هرجا كه نشانى از امريكا داشته باشد، سيه‏روزى و بدبختى بر مردم آن‏جا حاكم است.
هيچ ملتى تا به حال مثل ملت ما، رژيم مستكبر و زورگوى امريكا را تحقير نكرد.
ج) روابط بين‏ الملل
ملت ما بايد در روابط بين ‏المللى خوارى نبيند و اهانت نشود. هيچ‏كس حق‏ ندارد اهانت به ملت ايران را در كمترين برخوردبا ديگران قبول كند. اگر كسى اهانت‏ پذير است، براى خودش اهانت‏ پذير است؛ براى ملت ايران نمى‏ شود؛ حق‏ ندارد. ملت ايران، ملتى سرافراز و بزرگ و جان‏دار است و نشان داده است كه قدرت حضور در صحنه‏ هاى دنيا را دارد.  اگر شما ملاحظه مى‏ كنيد كه امروز جمهورى اسلامى در سطح جهان و سياست بين‏ الملل به عنوان يك نظام پابرجا و تثبيت‏ شده معرفى گرديده است، و يا اگر امروز كشورهاى غربى ... با طرق مختلف سعى مى ‏كنند رضايت ملت ايران را جلب كنند و سابقه ‏ى نامطلوب خودشان در رفتار با ملت ايران را به دست فراموشى بسپارند، ... همه‏ ى اين واقعيتها محصول و نتيجه‏ ى تلاشهاى گذشته و مجاهدتهاى امروز شماست.
د) عزت، حكمت، مصلحت‏
عزت و حكمت و مصلحت، يك مثلث الزامى براى چارچوب ارتباطات بين‏ المللى ماست. ... عزت يعنى تحميل هيچ‏كس را قبول‏ نكردن. ... حكمت، يعنى حكيمانه و سنجيده كار كردن. ... مصلحت، يعنى مصلحت انقلاب، و اين مصلحت همه‏ جانبه است.
اگر بخواهيم اصول سياست خارجى را كه بر پايه‏ ى عزت و حكمت و مصلحت استوار است، بر اوضاع و شرايط پيچيده‏ ى امروز دنيا و وضع خاص خودمان تطبيق كنيم، بلاشك فراست، ابتكار عمل، پُركارى، دقت و پايبندى شديد به اصول و آرمانها، جزو وظايف عمومى دستگاه ديپلماسى ماست.