گزيده ي بيانات رهبري:نقش ،جايگاه وهويت زن - گزيده ي بيانات رهبري:نقش ،جايگاه وهويت زن | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 
*زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود وثابت کرد که می توان زن بود،عفیف بود، محجبه وشریف بود ودرعین حال در متن و مرکز بود.می توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت ودر عرصه سیاسی واجتماعی نیز سنگر سازی های جدید کرد وفتوحات بزرگ به ارمغان آورد .
 
*اسلام با نظر کرامت به زن نگاه می کند.
 
*زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز ویک نقطه افتخار است .این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه ،از خصوصیات واخلاق زنانه دور کنیم .
 
*حقیقت این است امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرافراز وعزت مند است .هزاران وسیله تبلیغی (دنیا را)بمباران خبری می کنند برای اینکه این واقعیت را واژگون جلوه بدهند .
 
*زنان فعال در جبهه ی انقلاب ،یک روزی نقش آفرینی برجسته ای کردند ....ونیز در دوران جنگ تحمیلی حضور نمایانی نشان دادند ؛نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه ی انقلاب کمرنگ بشود .
 
*زنان هستند که همسران خود را وفرزندان خود را برای حضور در خطرناکترین میدان ها وجبهه ها آماده وتشجیع می کنند .
 
*اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته باشند .آن حرکت به جایی نخواهد رسید وموفق نخواهد شد .
 
*جایگاه وهویت وشخصیت زن ،در جنس خود زن ،یک هویت بسیار بالا وبا کرامتی است .  

*تنها ظرافت در ترکیب جسمانی وساختمان جسمانی نیست ،بلکه ظرافت در فکر واندیشه وتدبیر وتصمیم گیری است که خدای متعال در زن قرار داده است .

*کرامت ،عزت وظرافت زن ،نه فقط ظرافت جسمی ،بلکه ظرافت ساختمان فکری ،عصبی ،کارکردی وخصوصیات دیگر زن ،در این گفتمان گفته شود .

*نگاه صحیح به زن ،نگاهی است که او را در چارچوب جنس خود وارزش های تعالی دهنده آن بشناسد .


*زن ها قوی تر از مردهایند .زن ها می توانند با تدبیر وبا ظرافت مرد را در دست خودشان بچرخانند ،این واقعیتی است .

*احترام زن وتکریم زن ،یک مسئله است که حتماً باید مورد توجه وعنایت خاص باشد .

*زن اگر چنانچه در محیط خانواده ،محترم و مکرم شمرده بشود ،بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد .باید کاری بکنیم که بچه ها دست مادر را حتماً ببوسند ؛اسلام دنبال این است .

منبع:گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با :زن وخانواده ،تدوین دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.