جهاد گر شهید عباسعلی جمال آبادی - جهاد گر شهید عباسعلی جمال آبادی | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به مسائل اعتقادی بسیار پایبند بود و به ارزشهای انقلاب بسیار عشق می ورزید .درمجموعه شهرستان اسفراین همه او را با فداکاری ها و ایثار می شناختند . در آن روزها جهاد سازندگی ، یکی از اصلی ترین و سخت ترین وظایف انقلاب را بر عهده داشت و برادر جمال آبادی سعی می کرد مشکلترین کارها را انجام دهد و در انجام فرایض دینی حتی برای لحظه ای غفلت نمی کرد . در آن زمان هرگاه به مأموریتهای خارج شهر اعزام می شدیم هنگام اذان که می شد هیچ چیزی به غیر از نماز اول وقت برایش مهم نبود . او در هر شرایط خودرو را متوقف می کرد تا نمازش را اول وقت بخواند .