مرد تنهای تنها - مرد تنهای تنها | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

یاران پیامبر اکرم (ص) در کنار هم نشسته بودند و غذا می خوردند. در همین هنگام، مرد بد چهره ای به جمع آنان پیوست. در صورت این مرد، لکه های رنگارنگی وجود داشت که او را خیلی زشت کرده بود. کنار هر کس که می نشست، آن شخص بدش می آمد و بلند می شد و به جای دیگری می رفت. همه از همنشینی او فراری بودند.

مرد بیچاره دلش شکست. حضرت محمد (ص) رفتار مسلمانان را با آن مرد بدقیافه زیر نظر داشتند. وقتی دیدند که یاران شان آن مرد را تنها گذاشته اند، خودشان رفتندو کنار او نشستند. پیامبر اکرم (ص) به همه یاد دادند که نباید کسی را به خاطر قیافه، از خود دور کنند. خدا آدم ها را به رنگ ها و قیافه های گوناگون آفریده است.

مرد بد چهره که پیامبر اکرم (ص) را در کنار خود دید، خوشحال شد. تازه فهمید که حضرت محمد (ص) چقدر مهربان وخوش اخلاق هستند. دیگر لک های صورتش او را آزار نمی داد.

ضمیمه هفته نامه افق حوزه/ شماره 208- ص4