سخن محبت آمیز - سخن محبت آمیز | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
گفتگو وسوال وجواب زن وشوهر باید مودبانه ومحبت آمیز باشد نه خصمانه .یک مطلب را می توان طوری ادا کرد که شنونده را خوش آید وپاسخ نیکو دهد وهمان مطلب را می توان به نحوی ادا کرد که شنونده جواب ندهد یا جواب زشت بدهد .مهمتر از کلمات ،آهنگ صدا وحرکات دست وچشم ولب وابرو هنگام سخن گفتن است .به طور مثال :(بنشینید ،بفرمایید ،بتمرگید)                                                 
                                                                          بهشت خانواده-دکتر سید جواد مصطفوی-ج1-ص 35