احکام نگاه کردن(مراجع) | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
احکام نگاه کردن (مراجع)
در پایان این جزوه با توجه به اینکه در مزارع کشاورزی شاهد هستیم زنان عفیف در کنار مردان غیرتمند مشغول کشاورزی می باشند مناسب دیدیم احکام کلی مرتبط به نگاه را به صورت اجمالی تقدیم داریم.
1/7. نگاههای حرام:
1-نگاه به چهره زن آرایش کرده.
2-نگاه به زیورآلات زن(نگاه به محل زینت).
3-نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا.
4-نگاه به عکسهای مهیج .
5-نگاه با ریبه (ترس افتادن به حرام) به محارم .
6-نگاه کردن مرد به بدن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن .
7-مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگرنگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر، با قصد لذت حرام است .
8-نگاه کردن به عورت دیگری .
9-نگاه به داخل خانه دیگران حرام است .
10-نگاه تند به پدر و مادر حرام است .
11-نگاه به فیلمهای مبتذل و فاسد حرام است و فرقی بین متاهل و مجرد نیست .
12-نگاه به چیزی که موجب ضرر به چشم است، حرام است .
*پوشش از نامحرمان واجب است و تفاوتی بین این که قصد گناه داشته باشد یا نه نمی کند، در دیگران تاثیر بدی بگذارد یا نه، در برابر نامحرمان فامیل باشد یا غیر فامیل، در مجالس شادی باشد یا مجالس عزا و... .
2/7. اقسام نگاه به نامحرم: به سه قسم تقسیم می شود.
1-نگاه اتفاقی وناخواسته؛ این نگاه حرام نیست،گرچه مقدمات آن به وسیله خود شخص انجام شده باشد. مثلا شخص به اختیار خود به بازار رفته است و چشمش به نامحرم افتاده است.
2-نگاه عمدی به صورت نامحرم بدون قصد لذت و احتمال افتادن به گناه و بدون این که نامحرم آرایش کرده باشد مانعی ندارد.
3-نگاه با قصد لذت و یا نگاه عمدی به بدن نامحرم حرام است ونمی توان با تعبیراتی مثل قصد بد نداشتن ، نیت خواهروبرادری، دلاک داشتن و... مشکل راحل نمود.
3/7. نگاه های مجاز: 
*نگاه بدون قصد لذت وترس ازافتادن به گناه به چهره زن نامحرم .
*نگاه بدون لذت به زن غیرمسلمان .
*نگاه به زنان کهنسالی که هیچ گونه رغبتی به ازدواج باآنهانیست.(البته جاهایی که به طور معمول نمی پوشانند مانند موها،گردن و...)
*نگاه به زن نامحرم به قصدازدواج باشرایط خاص (بدون قصدلذت،احتمال توافق ازدواج بدهد، بانگاه کردن شناخت او زیادشود،مانعی برای ازدواج نباشد).
*نگاه به زن نامحرم به هنگام ضرورت .
*نگاه به عکس زن بدحجاب ناشناس .
*کودکان ممیزمی توانند به نامحرمان نگاه کنند ولی بر بانوان است که بدن وموی خود را از آنان بپوشانند.
نکته: جواز نگاه های فوق درصورتی است که با قصد لذت وترس افتادن به گناه همراه نباشد.
تماس هایی که درمحل های شلوغ مانند بازار و وسایل نقلیه عمومی به طور ناخود آگاه بین زن ومرد ایجاد می شود اشکال ندارد.وتماس بانامحرم درمواقع ضروری (مثل نجات جان او) مانعی ندارد.