اجزاءحرام حیوانات حلال گوشت | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت
خون، دنبلان، مغزحرام(نخاع)، زردپی(زرد رنگ و غیر قابل جویدن است)، طحال، فضله(مدفوع[در مورد ادرار احتیاط واجب بر حرمت آن داده شده است])، زهره دان، دشول(غده ها)، حدقه چشم، نری، فرج، بچه دان، چیزی که در مغز کله است وبه شکل نخود می باشد، مثانه و چیزی(کیسه یا غده ای) که درمیان سم حیوان است وبه آن ذات الاشاجع می گویند.
دقت شود: اگر در حیوانات کوچک (مانند گنجشک) بعضی از این اجزاء قابل تشخیص یا جدا کردن نباشد، خوردن آن اشکال ندارد.
** چهارنکته درزمینه خون 
1-خونی که هنگام سربریدن ازحیوان خارج می شود هم نجس است و هم حرام.
2-خون باقی مانده در بدن ذبیحه به اندازه معمول یا خونی که در بدن ماهی پس از شکار کردن و نیز بقیه حیوانات حلال گوشت، مشاهده می شود گرچه پاک است اما خوردنش حرام است(مانند لخته های خونی) اما تفحص لازم نیست.
3-خونی که گاهی داخل تخم مرغ دیده می شود خوردنش حرام است.
4-آب گوشت و جگر چون صدق خون نمی کند پاک وحلال است.
** شرایط خون پاک: خونی که بعد از ذبح در بدن حیوان حلال گوشت می ماند با شرایط زیر پاک است. هر چند در صورت مشاهده خوردنش حرام است.
*ذبح با شرایط لازم انجام شود واگر ذبح شرعی نباشد نجس است.*خون به اندازه متعارف از بدن حیوان خارج شود و اگربه خاطر نفس کشیدن یا در بلندی قرار گرفتن سر حیوان،خون برگشت کند، (تنها همان خون برگشت خورده) نجس است. *به وسیله چیز نجس، نجس نشده باشد همچون چاقوی نجس.