خمس | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
خمس
کسی که زکات داده اگر در آخر سال چیزی از آن اضافه آمد خمسش را نیز باید به حکم خدا و معصومین(ع) پرداخت کند.
خمس در 7 چیز واجب است:1-منافع کسب وکار  2-معدن  3-گنج  4-مال حلال مخلوط به حرام   5-جواهراتی که با غواصی از دریا به دست می آید.  6-غنیمت جنگی  7-زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.
هرگاه انسان ازطریق زراعت یا هر شغل دیگر درآمدی به دست آورد و از مخارج سال او و همسر و فرزندان او و سایر کسانی که نفقه آنها را می دهد زیاد آید باید خمس آن را بدهد. و در اموالی که بنا بر نظر مراجعی که خمس ندارند مثل ارث و هدیه هم اگر بداند صاحب آن قبلا خمسش را نداده باید پرداخت نماید.
اگر مالی دارد مثل زمین زراعی که خمس آن راداده یا اصلا خمس به آن تعلق نمی گیرد (مثل زمین زراعی ارثی) چنانچه قیمتش بالا رود بر زیادی آن خمس تعلق می گیرد.
اگر باغی احداث کند تا با قیمت بالا آن را بفروشد باید خمس آن را بدهد و اگر قصدش این باشد که از میوه های آن استفاده کند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش بدهد.