زکات | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 زکات
زکات دربعضی موارد واجب و در برخی موارد مستحب است.
زکات واجب: برنه چیز زکات واجب است.1-گندم    2-جو      3-خرما      4-کشمش  5- طلا    6-نقره    7-شتر      8-گاو       9-گوسفند .
زکات مستحبی: مثل زکات اسب ماده (مادیان)، نخود، عدس، مال التجارة، و... .
الف/ 2. شرایط واجب شدن زکات
1-مال به حدنصاب برسد 2-مالک آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند درآن مال تصرف کند. 4-در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه برآن بگذرد.
*زمان واجب شدن زکات گندم وجو وقتی است که به آنها گندم وجو گفته شود، و در کشمش بنابر احتیاط وقتی است که غوره است و در خرما وقتی که مقداری خشک شود و به آن تمر گویند. اما زمان پرداخت زکات اینها به شرح زیر است:در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.
نصاب در گندم وجو وخرما وکشمش 847 کیلو که اگر بگویند با آب دلو و چاه وآب سهمیه ای آبیاری شده است نه آب باران، 20 یک و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده 10 یک زکات آن را باید بپردازد.
مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور (کشمش) کرده است باید کسر کند و اگر به حد نصاب رسید زکات بدهد و اگر نرسید واجب نیست. (آیت الله مکارم: مخارج نباید کسر شود.)
ب /2. زکات شتر وگاو وگوسفند
این حیوانات غیر از شرایطی که گفته شد دو شرط دیگر هم باید داشته باشند:
1-حیوان درتمام سال بیکار باشد، 2- آن که درتمام سال از علف بیابان بچرد. و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد یا یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد.
**گوسفند پنج نصاب دارد:
اگر *به (40 گوسفند) برسد 1 گوسفند (یعنی تا به چهل نرسد زکات ندارد.) *به (121 گوسفند) برسد 2 گوسفند، *به ( 201 گوسفند) 3 گوسفند است، *به (301 گوسفند) برسد 4 گوسفند و * اگر به (400گوسفند و بالاتر) برسد برای هر100 تای آنها یک گوسفند بدهد.
**گاو دو نصاب دارد: *اگر به 30 رسید 1 گوساله که داخل سال دوم شده *اگر  به 40 رسید یک گوساله ماده ای که داخل سال سوم شده برای زکات بدهد (و مابین 30 و 40 تا 39تا لازم نیست اما اگر به 40 رسید باید زکات 40 تا را بدهد نه 30 تا را) و اگر به شصت رسید دو برابر نصاب اول و بعد از آن هرچه بالاتر رود باید (30 تا30 تا) یا ( 40تا  40تا) یا (30 و 40) حساب کند به گونه ای که یا گاوی باقی نماند یا باقی مانده از 9 تا کمتر باشد(ر.ک: توضیح المسائل 6 مرجع، مسأله1912)
** شتر 12 نصاب دارد: (ر.ک: همان مدرک، م 1910؛با توجه به اینکه در استان ما کمتر به شتر داری پرداخته می شود از شرح بیشتر خودداری می گردد.