بازدید از بام و صفی آباد اسفراین - بازدید از بام و صفی آباد اسفراین | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي