دیدار مسؤل حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان با رئیس ستاد آمر به معروف و نهی از منکراستان - دیدار مسؤل حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان با رئیس ستاد آمر به معروف و نهی از منکراستان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي