بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان از شرکت سهامی پشتیبانی امور دام - بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان از شرکت سهامی پشتیبانی امور دام | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي