بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی - بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي