برگزاری نماز آیات (خورشید گرفتگی)با جماعت به امامت مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه - برگزاری نماز آیات (خورشید گرفتگی)با جماعت به امامت مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي