پوستر جامع زکات - پوستر جامع زکات | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

پوستر جامع زکات

امام صادق(ع): «خداوند به اندازه نیاز فقرا، سهمی در اموال اغنيا قرار داده است.»

برخی آثار پرداخت زکات:

1.  پذیرش اسلام

2.  جلب رضایت و خشنودی پروردگار

3.  بسامان شدن زندگی اجتماعی (تأمین زندگی فقرا- انسجام و هم دلی و...)

4.  حفظ مال

5.  آرامش دروني

6.  تطهير نفس و پالايش روح از آلودگي ها 

7.  تحقق صبر و شكيبايي در انسان 

8.  عاقبت به خيري 

9.  نجات از گمراهي 

10. بهره مندي از ولايت خداوند  

11. هدايت خاص 

12. مصونيت از عذاب دنيوي و اخروي 

13. بهره مندي از مغفرت خداوند و تكفير گناهان و آثار و پيامدهاي مخرب و زيانبار آن 

14. قرار گرفتن در رشد و بالندگي و كمال 

15. دست يابي به فضل و رحمت خداوندي 

16. رستگاري و خوشبختي دايمي و هميشگي

برخی آثار ترک زکات:

1.  صرف دو برابر در باطل

2.  هزینه در راه شر

3.  هزینه در راه گناه‏

4.  كمبود و قحطى‏

5.  محروم شدن از تولیت و تعمیر مراكز دینى ‏

6.  رفع بركت از زمین‏

7.  مرگ چهارپایان ‏

8.  محروم شدن از رحمت‏

9.  اخراج از زمره اهل مسجد: پیامبر(ص) کسانی که زکات نمی پرداختند رااز مسجد اخراج کرد

10. علامت نفاق‏

11. قبول نشدن نماز و عبادات‏

12. هم ردیف رباخواران ‏

موارد 9 گانه مشمول زکات واجب: «گندم. جو. خرما. کشمش. طلا. نقره. شتر. گاو. گوسفند» 

شرایط عمومی پرداخت زکات: * پرداخت با قصد انجام فرمان خداوند *رسیدن به حد نصاب *مالک آن بالغ *عاقل * آزاد * بتواند در مالش تصرف کند.

شرایط خاص زکاتِ گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره: 11 ماه مالک حد نصاب باشد (از اول ماه 12 قبل از پرداخت زکات نمی تواند تصرفی کند که مال از بین برود)/ از اول سال بالغ باشد/ در تمام سال عاقل باشد.

شرایط دیگر زکاتِ گاو و گوسفند و شتر: علاوه بر شرایط قبل 1. در تمام سال بیکار باشد 2. بیابان چر باشند.

شرایط خاص زکات گندم و جو: به حدی برسند که به آنها گندم و جو گفته شود. (اما پرداخت: زمان خرمن و جدا کردن کاه است)

شرایط خاص زکات کشمش: از زمان غوره شدن واجب می شود(بنا بر احتیاط)- زمان پرداخت زکات: (وقتی کشمش شود)

تبصره: اگر در فاصله بین زمان وجوب و پرداخت زکات، مقداری را به هر جهت استفاده کند در محاسبه زکات لحاظ شود.

شرط خاص زکات طلا و نقره: سکه زده شده باشد و معامله با آن رواج داشته باشد.

نصاب موارد مشمول زکات واجب:

الف: گندم، جو، خرما و کشمش > به 847 کیلوگرم برسد. 

تبصره: اگر گندم، جو، خرما، کشمش با آب باران و امثال آن آبیاری شود [عدم دخالت دست] > زکاتش 1 دهم.

اگر گندم، جو، خرما، کشمش با کشیدن آب از چاه و امثال آن آبیاری شود [دخالت دست] > زکاتش 1 بیستم.

ب: شتر> دوازده نصاب دارد: از 5 تا 25 شتر، زکاتش برای هر پنج شتر یک گوسفند. (سایر موارد، طبق رساله عملیه).

ج: گاو> دو نصاب دارد: الف. 30 رأس گاو، زکاتش گوساله‌اى که داخل سال دوم شده

ب. 40 رأس گاو، زکاتش گوساله ماده‌اى که داخل سال سوم شده، تا برسد به 60 رأس که سی سی یا چهل چهل محاسبه می شود. (توضیح بیشتر طبق رساله عملیه)

د: گوسفند > پنج نصاب دارد:  40 رأس، زکاتش یک گوسفند/121رأس، زکاتش دو گوسفند/ 201 رأس، سه گوسفند/ 301 رأس، چهار گوسفند/ 400 رأس و بیشتر از آن، هر صد رأس یک گوسفند.

تبصره: بین دو نصاب زکات ندارد.

ه: زکات طلا و نقره > (طبق رساله عملیه)

موارد مصرف زکات:

فقیر: خرج سال ندارد 2. مسکین (وضعش بدتر از فقیر) 3. عاملین زکات 4. مؤلفه قلوبهم 5. آزادی بندگان 6. بدهکار ناتوان از پرداخت بدهی 7. سبیل الله (آنچه منفعت عمومی دارد) 8. در راه مانده

حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان