ربا - ربا | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سوال: در صندوق های فامیلی و... که پول معینی جمع آوری و به قید قرعه به اعضاء پرداخت می گردد اگر افرادی که قرعه زودتر به اسم آنها در می آید در قبال بهره مندی زودتر مقدار اندکی اضافه باز پرداخت کنند حکمش چیست؟

دفتر مقام معظم رهبری: ربا و حرام است.