خصلتهاي مومن - خصلتهاي مومن | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
قالَ امام رضا (ع):
راوی گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم که می فرماید : مؤمن٬ مؤمن نیست مگر آنکه سه خصلت در او باشد: رازپوشی٬ مدارا با مردم٬ و شکیبایی در سختی و گرفتاری.
منبع : وسائل الشیعه 15/193