مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي